Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse – den 02. februar 2017,
kl. 18.00.

Dagsorden

1. Velkomst og spisning
2. FM. Peder Bisgaard
3. Godkendelse af sidste mødereferat.
4. Bordet rundt
5. Regnskab 2016 og budget 2017
6. Mål og fokus for 2017
⦁ Erhvervsskolen
⦁ Events
⦁ Afdelingerne

Deltagere :

Jan Reinhold, Bjarne Christensen, Flemming Rasmussen, Birgitte Müthel, Kaj Johansen,
Niels Jørgen Pedersen, Tage Brostrøm, Erik Rindal, Peter Sørensen, Peder Bisgaard, og Claus Schou Bestyrelsesmedlem i Dansk Firmaidræts Forbund.

1
Velkomst og spisning

Efter spisning, bød Jan velkommen til årets første bestyrelsesmøde.

En særlig velkomst til Peder Bisgaard og Claus Schou.
Peder er formand for forbundet og ligeledes lokalformand for Firmaidræt Hillerød.
Claus er bestyrelsesmedlem i forbundet og formand for Firmaidræt Roskilde.
Peder og Claus er p.t. rundt i lokalafdelingerne for at høre om, hvad der rør sig i de enkelte foreninger.

2
FM. Peder Bisgaard

Peder og Claus takkede for at få lov til at være med ved mødet og gav en kort præsentation af dem selv.
Begge har været med i forbundet i mange år.

Peder og Claus vil under mødet gerne komme ind på følgende emner:
1. Status i foreningen (Aktuelle aktiviteter, Nye tiltag, Leder/instruktørsituationen og Økonomi).
2. Strategi 2018 (Forbundets indsats i forhold til strategien og hvordan bruges den i Foreningen)
3. Øvrige ting der rør sig.

Emnerne vil blive berørt under punktet ”bordet rundt”

3
Godkendelse af sidste referat.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

4
Bordet rundt

Tage, Motion og Samvær
⦁ Aktiviteterne består af stavgang, petanque, badminton og gymnastik. De foregår fortrinsvis i dagtimerne. Medlemstallet ca. Status Quo.
Afdelingen har lokaler både til udendørs og indendørs aktiviteter.
Peter, Fodbold
⦁ 10 hold deltager i indendørsturneringen.
I samarbejde med Røde Kors er 2 hold med deltagere af anden etnisk oprindelse end dansk med i turneringen. Det er med henblik på integration.
Medlemstallet er en smule for nedadgående.
Kaj, Skydning
⦁ Der har været skydning i FS siden 1975, og vi har haft egen skydebane siden 1983 med 11 baner.
Håndtering af skydevåben diskuteres p.t. på baggrund af skudepisoden i København, hvor en betjent blev dræbt med et våben fra en skydeforening.
Produktionsskolen i Slagelse har haft et arrangement på skydebanen, og de har udtrykt interesse for at fortsætte med at skyde.
Da FS kun benytter banen en gang om ugen, er der mulighed for at andre lokale skytteforeninger
at leje sig ind og benytte banen. Lige nu skyder Forsvarsbrødrene en gang om ugen.
Kaj har haft kontakt til Korsør Firmaidræt; men har ikke hørt fra dem.
⦁ Kaj har et ønske om renovering og med elektronisk markering af skydebanen. Det vil koste ca.
500.000kr.
Flemming, Badminton
⦁ 33 badmintonbaner i Vesthallen pt i brug, mod 31 sidste år. Det kniber med at få de sene tider besat. En rabatordning overvejes for de sene tider.
Afdelingen har en vision om at få gang i nogle stævner som tidligere. Der var inviteret til stævne
i 2016; men det blev aflyst på grund af manglende tilslutning.
Niels Jørgen, Petanque
⦁ Holdturneringen består af 12-14 hold, hvor der spilles alle mod alle.
⦁ Der deltager nogle multihandikappede, hvilket giver udfordringer; men det klares fint i afdelingen.
⦁ Afdelingen har fået Kommunen til at betale maling til hallen. Produktionsskolen har lovet at stille mandskab til rådighed med at få malet.
⦁ En afdeling med gang i.
Erik, Bowling
⦁ Der er tilmeldt 16 hold, hvilket er mindre end sidste år, hvor der var 21 hold.
Der sidder p.t. 7 mand i bowlingudvalget. Erik har meddelt at de 5 mand stopper pr. 31/12-17.
Det bliver en udfordring med at finde 5 nye medlemmer. FU har lovet at hjælpe med dette.
⦁ En nedlæggelse af bowlingafdelingen er ikke på tale.
Jan
⦁ Jan omtalte den nedadgående tendens ,som der jo har været i FS. Den gamle styrelse gik samlet i 2013, og økonomien var katastrofal. Denne tendens er nu vendt. I 2014 havde vi et lille overskud og i 2016 får vi et overskud på ca. 50.000 Kr. Der er grund til optimisme. Vi har dog stadig udfordringer i Foreningen. Medlemstallet er svagt faldende, vi skal have fundet 5 nye medlemmer til Bowlingafdelingen, og vi skal have fundet en ny formand og nogle flere afdelingenmedlemmer til fodboldafdelingen.
⦁ Jan omtalte i øvrigt FS struktur for Peder og Claus.
Peder spurgte til nye aktiviteter i FS.
FS har forsøgt med f. eks Zumba og set på aktiviteter indenfor E-sport. Der kan vi, som vi ser det, ikke hamle op med de etablerede klubber.
Vi har lige nu gang i projekt ”Rigtige mænd”, som er afledt af TV programmet af samme navn.
Peder spurgte hvorfor vi satser mere på events frem for nye aktiviteter.
Vi har for få resurser til at drive de nye aktiviteter. Der er planer om at etablere et initiativudvalg, som kan aktivere nye tiltag.
Peder spurgte om vi har problemer med lederrekruttering.
Foreningen har, som andre foreninger, udfordringer med hensyn til dette. Foreningen har deltaget i Forbundets kursus i lederrekruttering, og har nu nedskrevne regler vedr. lederrekruttering og nye lederes indføring i foreningen.
Claus spurgte hvorfor vi adskiller medlemskontingent og aktivitetskontingent. Der er en tendens til at lokalforeningerne opkræver dette samlet. FS har dette under overvejelse. MS i Firmaidræt Slagelse har indført dette.
Peder oplyste at der er mulighed for lån i Forbundet, hvis der er behov. Lånevilkår og mulighed for tilskud kan ses på Hjemmesiden. Tage, M+S, udtrykte ønske om et lån på 100.000 Kr.
Bestyrelsen spurgte hvorfor Firmaidræt Open er flyttet fra juni til september.
Peder kunne ikke give et svar på dette; men ville undersøge sagen.
BC spurgte hvorfor forbundet havde nedlagt salgsafdelingen. Den skulle medvirke til dialog med de lokale virksomheder med hensyn til idræt og sundhed.
Peder oplyste at det var en ren underskudsforretning med de lokale halvdagsansatte sælgere.
Der er en erstatning i gang med 3 sundhedskonsulenter. Ligeledes blev der spurgt ind til hvorfor UPTURS programmet ikke var gennemført ved Selandia (Erhvervsskolen) i Slagelse som lovet. Peder svarede at han havde hørt det samme fra andre foreninger på Sjælland og ville tage det med og undersøge, så vi kan få at vide hvor vi står og status på området.
Jan omtalte herefter de events som FS har gang i. ”Rigtige mænd” er en ny event. De øvrige (Mandehørm, LadyWalk og aktiviteterne med Erhvervsskolerne) fortsætter som året før.
Herefter takkede Peder og Claus for deltagelse og forlod mødet.

5
Økonomi

Regnskab 2016
⦁ Regnskab for 2016 udviser et overskud på ca. 50.000 Kr.
Regnskabet er ikke endeligt og er ikke revideret. Der kan dog kun være små afvigelser.
Budget 2017
⦁ Budgettet for 2017 udviser et overskud på 25.325 Kr
Birgitte Müthel fratræder i forbindelse med Generalforsamlingen d.9/3. FU indstiller Kirsten Larsen, tidligere Nordea, som ny økonomiansvarlig i FU. Birgitte vil stå til rådighed for Kirsten i en periode.

6
Mål og fokus for 2017

⦁ Erhvervsskolerne.
Det gode samarbejde fastholdes og udbygges med evt fodboldturnering i dagtimerne og stævne.
undersøger muligheden for en træner til eleverne.
Erhvervsskolerne har ved flere lejligheder udtrykt tilfredshed med samarbejdet med Firmaidræt Slagelse
⦁ Events
Alle etablerede event fortsætter.
Ny event: ”Rigtige Mænd”
Der er behov for hjælpere. Afdelingerne opfordres til at finde frivillige til løbet d. 24/05 -17.
⦁ Afdelingerne
Kaj indtræder formodentlig i bestyrelsen for frivilligcenteret som repræsentant for ”Røde Kors”
Kaj spurgte i den forbindelse til samarbejdet med FS og frivilligcenteret.,
Jan svarede at vi stadig er medlem; men kontakten er lige nu på det jævne.
Det er nu tid at indgive ønsker til haltider for sæson 2017/2018.

7
Diverse

FU foreslår at hæve medlemskontingentet, idet det ikke har været reguleret i flere år.

Forslag: Kontingent for 60+ og 18 årige: fra 90 Kr til 120 Kr

Kontingent ordinært: fra 150 Kr til 175 Kr.

Indgives som forslag til Generalforsamlingen.

Idet vi på bestyrelsesmødet ikke nåede at diskutere nye skemaer til kommunikation fra afdelingerne til økonomiafdelingen, udsendes de som forslag til bestyrelsen ultimo februar.
Afdelingerne opfordres herefter til at kommentere forslagene.

 

Med venlig hilsen

Flemming Rasmussen

Sekretær

 

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk